Descoperirea inovativă a OAMENILOR DE ȘTI INȚĂ

 • SLĂ BIRE SI GURĂ
 • SCĂ DEREA GREU TĂȚII
  CU 10-12 K G ÎNTR-O LU

comanda acum

rеducеrе 50% 298 149 lei

Dezvoltat pe baza vitaminelor B care accelerează DESCOM PUNEREA GRĂ SIMII

 • Mi nus 10-12 k g într-o lu
 • Nu afectează inima și sistemul nervos
 • Compo ziție 1 0 0 % natu rală
 • Impact precis asupra depozi telor de gră sime
 • Calitate garan tată, perfect sigur pentru
  me diu

De ce te îng rași?

Produsele pe care le cumperi din magazin conțin agenți de conser vare artifi ciali, arome sintetice și coloranți. Aceste compo nente chi mice provoacă probleme cu dige stia, duc la consti tuirea depozi telor de gră sime și sistemele or ganismului se congestionează cu reziduuri.

În 90% din ca zuri, ex cesul de g re uta te este o consecință directă a ali mentației nenaturale!

Cor pul tău are nevoie de un asistent!

COMENTARIUL UNUI SPEC IALIST ÎN NUT RIȚIE, Cora Tonca

«Pentru a-i permite corpu lui tău să se cu rețe, di zolvă o pi cături SKІ NNYTІХ într-un pahar cu apă și bea-l în timpul sau după masă o dată pe zi. Vei simți cu rând diferența – în doar o săptămână g reutatea se va reduce, prob lemele cu sto macul și di gestia dispar. Ceea ce e liniș titor în mod special: compo ziția unică a fost concepută în colaborare cu Ins titutul Mon dial de Nut riție. Complexele nat urale de vi tamine sunt mai eficace și mai sigure decât orice componente chi mice. Combinația de tau rină, cafei  și extract de gua rana poate fi considerată cu încredere un cadou adevărat pentru toți cei care slă besc, din moment ce acest complex desco mpune depo zitele de gr ăsime din zonele cu pro bleme în câteva zile. »

SKІ NNY S TІХ

E UN PRODUS 1 0 0 % NA TURAL ȘI PUR DIN PUNCT DE VEDERE ECOLO GIC

Compo ziție unică selectată pentru a obține rezul tatul maxim:

 • MALA DREAM JUICE
 • SUC DE AFINE
 • TREI SAR SAL
 • SUCEAZA DE ANANAS

SKІ NNY S TІХ

Creat în conformitate cu tehnologia e ur opeană

Recenziile clienților noștri

 • Corina Horje 24 de ani Să fii gr as toată viața și să devii sl ab într-o lună – e super! Sunt foarte mulțumită de pro dusul SKІ NNY S TІХ. E delicios, ape titul e re dus și sen zația de gr eutate din stomac dispare. Acesta e primul rem ediu care a dus la sl ăbitul real a 13 ki logra me! La început gr eutatea s-a to pit încet, apoi a început să scadă cu 1 ki log ram pe zi.

Am vâ ndut deja mai mult de 20 de m ii de pa chete de SKІ NNY S TІХ

Grăbește-te și comandă la un preț redus acum pentru a obține un co rp per fect în două săpt ămâni!

comanda acum

reducere 50% 298 149 lei